Những

Chức năng của động từ nguyên thể

Thứ năm, 09/01/2020, 17:42 GMT+7

Động từ nguyên thể là hình thức động từ nguyên dạng. Có 2 loại động từ nguyên dạng: động từ nguyên dạng có to (infinitives with to/to V) và động từ nguyên dạng không to (bare infinitives hoặc infinitives without to/Vbare).

Chuc_nang_cua_dong_tu_nguyen_the

I. Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:

1. Chủ ngữ của câu:

Eg: To become a famous singer is her dream.

2. Bổ ngữ cho chủ ngữ:

Eg: What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.

3.Tân ngữ của động từ:

Eg: It was late, so we decided to take a taxi home.

4. Tân ngữ của tính từ:

Eg: I’m pleased to see you.

5. Trong các cấu trúc:

  • It takes / took + O + thời gian + to-inf
  • Chỉ mục đích
  • Bổ ngữ cho danh từ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

Eg: I have some letters to write.

Eg: Is there anything to eat?

+ It + be + adj + to-inf: thật … để ..

Eg: It is interesting to study English

+ S + be + adj + to-inf

Eg: I’m happy to receive your latter.

+ S + V + too + adj / adv + to-inf

+ S + V + adj / adv + enough + to-inf

+ S + find / think / believe + it + adj + to-inf

Eg: I find it difficult to learn English vocabulary.

6. Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how ,… (nhưng thường không dùng sau why)

Eg: I don’t know what to say.

II. Động từ nguyên mẫu không "to" được dùng:

1. Sau động từ khiếm khuyết: can, will, shall, could, would,…

Eg: I could swim when i was 10

2. Sau các động từ: let, make, would rather, had better

Eg: They made him repeat the whole story.

3. Sau các động từ chỉ tri giác:

hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V1

(chỉ sự hoàn tất của hành động – nghe hoặc thấy toàn bộ sự việc diễn ra)

Eg: I saw her get off the bus.

- Help dùng cho cả "to" và không "to"

Help + to-inf / V1 / with Noun

Eg: She usually helps her brother to do her homework.

Với những bạn muốn cải thiện khả năng tiếng Anh trong thời gian ngắn, đạt hiệu quả cao mà chi phí hợp lý, có thể đăng ký học chương trình 1:1 cùng Inspirdo Edu với chi phí chỉ từ 100k/giờ, liên hệ theo số 0943 556 128 hoặc email info@inspirdoedu.com để được tư vấn.

Ý kiến bạn đọc