/

Học bổng du học

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
New Zealand Du học New Zealand – Học bổng lên đến 20,000 NZD từ Đại học Massey năm học 2020 Đại học Du học New Zealand Đại học Massey
Lên đến 20,000 NZD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 20% học phí từ Đại học Edith Cowan Đại học Du học Úc – Đại học Edith Cowan
Lên đến 20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 25% học phí từ Đại học Wageningen - TOP 2% các trường đại học hàng đầu thế giới Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Wageningen
Lên đến 25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD The Hague Đại học Du học Hà Lan – Đại học KHUD The Hague
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Singapore Du học Singapore – Học bổng lên đến 44% học phí từ Học viện Amity năm học 2020 Đại học Du học Singapore - Học viện Amity
Lên đến 44% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng OTS lên đến 26,000 euro từ Trường Quản lý Maastricht (MSM) 2020 Đại học Du học Hà Lan – Trường Quản lý Maastricht (MSM)
Lên đến 26,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng OTS lên đến 3,000 euro từ Đại học KHUD Hanze năm 2020 Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học khoa học ứng dụng Hanze (Hanze UAS)
Lên đến 3,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng OTS lên đến 1,300 euro từ Đại học KHUD Fontys năm 2020 Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Khoa học ứng dụng Fontys
Lên đến 1,300 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Canada Du học Canada: Học bổng và ưu đãi hấp dẫn từ hệ thống Trung học công lập Comox Valley Trung học Du học Canada – Trường Hệ thống THPT Comox Valley
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 50% học phí từ trường Đại học KHUD TIO Đại học Du học Hà Lan – Đại học KHUD TIO
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 25,000 euro từ Đại học Twente Đại học Du học Hà Lan – Đại học Nghiên Cứu Twente
Lên đến 25,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Singapore Học bổng 100% khóa anh văn 4 tháng trường LSBF Singapore Đại học Du học Singapore Trường LSBF
100%
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến gần 3,000 euro từ Đại học Radboud Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học RadBoud
Lên đến gần 3,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 50% học phí từ Đại học Amsterdam Đại học Du học Hà Lan - Trường Đại học Amsterdam (UvA)
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học Groningen (RUG) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Groningen (UG)
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 50% học phí từ Đại học Hotelschool The Hague (HTU) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD Hotelschool The Hague (HTU)
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng 5,000 euro từ Đại học KHUD Utrecht (HU) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học khoa học ứng dụng Utrecht (HU)
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD HZ Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD HZ
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học VU Amsterdam Đại học Du học Hà Lan – Đại học Nghiên Cứu Vrije Amsterdam (VU)
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học Maastricht (MU) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Maastricht (MU)
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Singapore Học bổng MBA EARLY BIRD lên đến 4,800 SGD từ Học viện SDH Đại học Du học Singapore thực tập tất cả các khóa cùng học viên SDH
Lên đến 4,800 SGD
XEM CHI TIẾT >>>