Học bổng Hà Lan

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 50% học phí từ trường Đại học KHUD TIO Đại học Du học Hà Lan – Đại học KHUD TIO
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 25,000 euro từ Đại học Twente Đại học Du học Hà Lan – Đại học Nghiên Cứu Twente
Lên đến 25,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến gần 3,000 euro từ Đại học Radboud Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học RadBoud
Lên đến gần 3,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 50% học phí từ Đại học Amsterdam Đại học Du học Hà Lan - Trường Đại học Amsterdam (UvA)
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học Groningen (RUG) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Groningen (UG)
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 50% học phí từ Đại học Hotelschool The Hague (HTU) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD Hotelschool The Hague (HTU)
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng 5,000 euro từ Đại học KHUD Utrecht (HU) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học khoa học ứng dụng Utrecht (HU)
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD HZ Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD HZ
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học VU Amsterdam Đại học Du học Hà Lan – Đại học Nghiên Cứu Vrije Amsterdam (VU)
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học Maastricht (MU) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Maastricht (MU)
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD Zuyd Đại học Du học Hà Lan – Đại học KHUD Zuyd
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD Breda Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD Breda
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD Inholland Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Inholland
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD Amsterdam (AUAS) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD Amsterdam (AUAS)
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 6,000 euro từ Đại học KHUD Stenden Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học NHL Stenden
Lên đến 6,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học nghiên cứu Tilburg Đại học Du học Hà Lan – Đại học Nghiên cứu Tilburg
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 7,500 euro từ Đại học KHUD Wittenborg Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD Wittenborg
Lên đến 7,500 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD Hanze Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học khoa học ứng dụng Hanze (Hanze UAS)
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Học bổng Holland Scholarship lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD Rotterdam Đại học Du học Hà Lan – Đại học kinh doanh Rotterdam
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 30% học phí từ Đại học Erasmus Rotterdam Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Erasmus Rotterdam
Lên đến 30% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD Fontys Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Khoa học ứng dụng Fontys
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>